Anna Włodarczyk Adwokat

Kancelaria adwokacka

świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania obejmującą m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, zastępstwo przed sądami i organami administracji w następujących dziedzinach prawa.

  • sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku, sprawy o alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie,
  • dochodzenie odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu szkód komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, śmierci bliskiej osoby i innych
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
  • sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, służebności
  • pomoc na etapie postępowania przedsądowego (wezwanie do zapłaty, negocjacje), sądowego oraz egzekucyjnego
  • obrona podejrzanych na etapie postępowanie przygotowawczego obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego obrona skazanych na etapie postępowania wykonawczego (odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie) reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnych
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Skontaktuj się ze mną!

Anna Włodarczyk
ul. Czechowska 4/13
20-072 Lublin

Józwów 14
23-100 Bychawa
NIP 7132997896
tel: 663516472
e-mail: anna@wlodarczyk-adwokat.pl

1 Map