Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kolejną dziedziną prawa, w której świadczę pomoc prawną jest prawo spadkowe. Prawo spadkowe jest obszerną gałęzią prawa cywilnego. Niemal każdy, przynajmniej raz w życiu, zetknie się z kwestią dziedziczenia w takiej czy innej formie. Z tego względu postanowiłam wyodrębnić tę dziedzinę i przybliżyć charakter spraw, którymi się w jej ramach zajmuję.

Adwokat od spraw spadkowych w Lublinie, Świdniku, Kraśniku i innych miastach

Przykładowe kwestie, którymi zajmuję się w ramach prawach spadkowego obejmują, m.in.:

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe)
  • odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
  • dział spadku, sądowy dział spadku, dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
  • zachowek, zaliczanie darowizn na schedę spadkową,
  • stwierdzenie bezskuteczności wydziedziczenia
  • stwierdzenie niegodności dziedziczenia
  • ochrona przed długami spadkowymi

Akt poświadczenia dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku

Aby uzyskać potwierdzenie dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy można postąpić dwojako. Pierwszy sposób to udanie się do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Ten sposób jest szybszy, jednak pewnym utrudnieniem może być to, że w kancelarii notarialnej muszą stawić się wszyscy ewentualni spadkobiercy. W sądzie obecność wszystkich spadkobierców nie jest konieczna. Rozpoznając wniosek o stwierdzenie spadku sąd ustala krąg spadkobierców i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku niezależnie od ich obecności na rozprawie. Jednak postępowanie sądowe zwykle trwa dłużej, ponieważ od momentu, gdy złożymy w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do czasu jego rozpoznania przez sąd może upłynąć nawet klika miesięcy. Różna będzie też wysokość opłat w obu przypadkach.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy spadkowej?

Zarówno składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, jak i udając się do notariusza celem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia musimy przygotować niezbędne dokumentu, w szczególności odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Dotyczy to odpisu aktu zgonu spadkodawcy, ale również pozostałych aktów stanu cywilnego, na podstawie których możliwe będzie ustalenie kręgu spadkobierców, czyli aktów urodzenia wskazujących na nasze pokrewieństwo ze spadkodawcą oraz aktów małżeństwa. Jeśli dziedziczenie ma się odbyć na podstawie testamentu to potrzebny będzie oczywiście sporządzony przez spadkodawcę testament.

Jak uzyskać zachowek?

Prawo do zachowku przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku w sytuacji dziedziczenia ustawowego. Zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy mogą domagać się od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej sumy pieniężnej.  Uprawnienie to przysługuje, jeżeli nie otrzymali oni należnego im zachowku w postaci darowizny, powołania do spadku lub zapisu. Można domagać się zapłaty sumy pieniężnej niezbędnej do pokrycia całego zachowku lub tylko do jego uzupełnienia. W tym celu należy złożyć we właściwym sądzie pozew o zachowek. Należy jednak pamiętać, że możliwość dochodzenia zachowku jest ograniczona w czasie. Roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Wydziedziczenie – pozbawienie prawa do zachowku

Zdarza się, że wydziedziczenie bywa mylone z pominięciem w testamencie. Okoliczność, że spadkodawca nie uwzględnił danego spadkobiercy w testamencie nie oznacza automatycznie, że spadkobierca ten został wydziedziczony. Spadkobiercy pominiętemu w testamencie nadal przysługuje prawo do zachowku. Wydziedziczenie jest natomiast pozbawieniem tego prawa i może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych w ustawie przypadkach. Zgodnie z kodeksem cywilnym, wydziedziczenie może nastąpić, jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. W sprawie o zachowek można kwestionować fakt występowania podstaw do wydziedziczenia. Warto w tym miejscu wskazać, że pomimo występowania wymienionych wyżej okoliczności, wydziedziczenie uprawnionego do zachowku nie jest możliwe, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.