Prawo karne młotek sądowniczy waga sprawiedliwości

Prawo karne

Wykonując zawód adwokata świadczę pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Prowadzę sprawy karne na terenie całego województwa lubelskiego, a także poza nim. Występuję jako adwokat od spraw karnych m.in. przed sądami w Lublinie, Świdniku, Kraśniku, Janowie Lubelskim, Puławach, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Łukowie, Zamościu.

Adwokat od spraw karnych

W postępowaniach karnych działam jako obrońca oskarżonych w sprawach o przestępstwa oraz obrońca obwinionych w sprawach o wykroczenia. Ponadto, świadczę pomoc prawną osobom pokrzywdzonym czynami zabronionymi. Udzielam pomocy prawnej Klientom poczynając od pomocy w przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, poprzez postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia, aż do postępowania w sądzie. Udzielam pomocy prawnej osobom skazanym starającym się uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary albo przerwę w odbywaniu kary.

Dobry adwokat w sprawach karnych w Lublinie

Zakres pomocy adwokata działającego jako obrońca w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • pomoc prawna przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu
 • udział w przesłuchaniu na Policji, Prokuraturze, w innych organach ścigania
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • udzielenie pomocy w skorzystaniu z instytucji dobrowolnego poddania się karze oraz wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy
 • pomoc w uzyskaniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)
 • pomoc skazanym w postępowaniu wykonawczym w sprawach m.in. o uzyskanie odroczenia wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty
 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • reprezentacja pokrzywdzonych, występowanie jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych
 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia
 • przygotowanie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego, umorzenie postępowania przygotowawczego

Pełniąc funkcję obrońcy występuję m.in. w sprawach:

 • o przestępstwa i wykroczenia drogowe, wypadki komunikacyjne, jazda pod wpływem alkoholu, jazda bez uprawnień
 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu, kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, o pobicie, uszczerbek na zdrowiu, zabójstwo, znęcanie
 • przestępstwa narkotykowe,
 • przestępstwa na tle seksualnym.

Jak w praktyce wygląda pomoc adwokata w sprawie karnej?

Pomoc adwokata w sprawie karnej uzależniona jest od rodzaju sprawy oraz osoby zgłaszającej się po pomoc. Aby pomoc adwokata była skuteczna ważne jest, aby zgłosić się do niego możliwie szybko, najlepiej od razu po powzięciu wiadomości o toczącym się postępowaniu. Im wcześniej adwokat wstąpi do sprawy tym większe będzie miał możliwości działania, a w konsekwencji również realny wpływ na przebieg sprawy. Adwokat w sprawie karnej może wnioskować o przeprowadzenie konkretnych dowodów oraz brać udział w prowadzonym postępowaniu dowodowym. Wczesne zgłoszenie się do adwokata jest o tyle istotne, że wielu czynności dowodowych nie będzie można już powtórzyć. W konsekwencji pewne okoliczności, czasem mające przesądzające znaczenie dla sprawy, mogą pozostać niewyjaśnione. W takich okolicznościach podjęcie skutecznej obrony może być znacznie utrudnione.